Kuortane GolfYhtiö

Kuortane Golf Oy:n osakkeita saatavilla. Tiedustelut sähköpostilla virpi.aho@kuortanegolf.fi

Yhtiövastike on vuonna 2024 yhteensä 550 €

 • Henkilöosake (A ja C)
 • Yritysosake (B)

Henkilöosake sisältää yhden (1) nimetyn pelioikeuden.

Yritysosake sisältää kolme (3) nimettyä pelioikeutta, joista yhden voi vaihtaa pelilippuihin (20 kpl). Ilmoita pelilipuista toimistolle noutoa varten.

Peliliput ovat päiväkohtaisia. Pelilippua ei voida jakaa kahden eri henkilön kesken.

Kuortane Golf Oy on perustettu vuonna 2000.

 • Kenttä aukesi vuonna 2002 – 9 väylää
 • Range
 • Harjoitusalue / par 3 kenttä
 • Chippi- ja puttiviheriö

Kuortane Golf Oy:n yhtiöjärjestys

1 § Toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Kuortane Golf Oy ja kotipaikka Kuortane.

2 § Toimiala

Yhtiön toimialana on rakentaa golfkenttiä Kuortaneen kuntaan. Toimialana on lisäksi omistaa tai vuokrasopimuksin hallita Kuortaneen kunnassa maa-alueita, joilla golfkentät sijaitsevat sekä ylläpitää näillä alueilla sijaitsevia golfkenttiä. Yhtiö voi omistaa, vuokrata tai muutoin hallita alueella olevia tai sinne rakennettavia rakennuksia, rakennelmia ja tiloja sekä harjoittaa niissä golf-toimintaa sekä siihen liittyvää ja sitä tukevaa toimintaa. Yhtiö voi myös omistaa arvopapereita ja käydä niillä kauppaa.

3 § Osakepääoma ja osakkeet

Yhtiön vähimmäisosakepääoma on kymmenentuhattakuusikymmentä (10.060,00) euroa ja enimmäisosakepääoma neljäkymmentätuhatta kuusisataa (40.600,00) euroa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan laskea ja muuttaa yhtiöjärjestystä muuttamatta. Osakkeiden nimellisarvo on kaksikymmentä (20) euroa

Yhtiön osakkeet jakautuvat A, B, C, H ja K-sarjoihin seuraavasti:

A-osakkeiden lukumäärä on vähintään 420 ja enintään 1680. A-osakkeella on 1 ääni yhtiökokouksessa osaketta kohden,

B-osakkeiden lukumäärä on vähintään 10 ja enintään 40. B-osakkeella on 1 ääni yhtiökokouksessa osaketta kohden,

C-osakkeiden lukumäärä on vähintään 70 ja enintään 280. C-osakkeella on 1 ääni yhtiökokouksessa osaketta kohden,

K-osakkeiden lukumäärä on vähintään 3 ja enintään 30. K-osakkeella on 1 ääni yhtiökokouksessa osaketta kohden.

H-osakkeiden lukumäärä on vähintään 0 ja enintään 100. H-sarjan osakkeella on yksi ääni yhtiökokouksessa osaketta kohden.

Kukin A-sarjan osake antaa yhden (1) pelioikeuden, kukin
B-sarjan osake antaa kolme (3) pelioikeutta ja kukin C-sarjan osake antaa yhden (1) pelioikeuden. B-sarjan osakkeen yksi pelioikeus voidaan saada yhden (1) päivän käyttöön oikeuttavina pelilippuina, joiden määrän/pelioikeus ja käytön yhtiön hallitus vuosittain päättää.

A-sarjan osake voidaan vaihtaa H-sarjan osakkeeseen. H-sarjan osake oikeuttaa 1-4 viikon pelioikeuteen kahdelle nimeämättömälle henkilölle.

K-sarjan osakkeisiin ei sisälly pelioikeutta. Kahdella (2) K-sarjan osakkeella on oikeus saada yksi pelioikeus. Pelioikeus on käyttöön oton jälkeen jatkuva.

Osakekirjat tulee varustaa sarjamerkinnällä ja juoksevalla numeroinnilla.

4 § Vastikkeet

Yhtiön omaisuuden hoitoa ja toiminnan ylläpitoa varten ovat osakkeenomistajat velvollisia maksamaan yhtiölle hoitovastiketta, jonka suuruuden määrää yhtiökokous käyttäen perusteena 3 §:ssä mainittujen osakkeiden pelioikeusmääriä siten, että A- ja C-sarjan osakkeilta vastike suoritetaan yksinkertaisena ja B-sarjan osakkeilta kolminkertaisena. Kahden K-sarjan osakkeen haltijan vastike on myös yksinkertainen.

H-osakkeiden hoitovastike määräytyy seuraavasti: 1 viikon pelioikeus, vastikekerroin 0,3, 2 viikon pelioikeus, vastikekerroin 0,6, 3 viikon pelioikeus, vastikekerroin 0,9 ja 4 viikon pelioikeus, vastikekerroin 1,2. Vastike määritellään osakkeelle määritellystä hoitovastikkeesta siten, että hoitovastike kerrotaan vastike-kertoimella.

A-sarjan osakkeiden osalta hoitovastikkeiden maksuvelvollisuus alkaa silloin kun pelioikeutta ryhdytään käyttämään. Yhtiökokous voi myös tarvittaessa päättää, että osakkailta peritään golfkentän peruskorjausta, laajennusta tai muita pidempiaikaisia investointeja varten otettavien lainojen lyhennysten korko- ja muiden kulujen maksamista varten rahoitusvastiketta (rahoitusvastike A). Rahoitusvastikkeen suuruus ja jakotapa määräytyy edellä tämän § ensimmäisen ja toisen momentissa esitetyllä tavalla. A-sarjan osakkeilta voidaan tarvittaessa lisäksi periä rahoitusvastiketta (rahoitusvastike B) yhtiön rakennusaikaisiin pitkäaikaisiin lainoihin liittyen. Lainaosuusmaksut on määrättävä siten, että näin kertyvillä varoilla voidaan maksaa lainaosuutta vastaavan lyhennyksen lisäksi siitä menevä korko ja mahdolliset indeksiehdoista aiheutuneet pääomalisäykset laskettuina siihen päivään saakka, jolloin yhtiö osuussuorituksella lyhentää vastaavia lainojaan. Jos yhtiö kykenee maksamaan muilla tuloillaan näitä lainoja vapautuvat A-sarjan osakkeet vastaavasti tältä osin rahoitusvastike-osuudestaan. Suorittaessaan rahoitusosuusmaksun osakkeenomistaja vapautuu rahoitusvastikkeen suorittamisesta maksupäivästä alkaen. Maksusta ja sen vapautumisesta on tehtävä merkintä osakekirjaan. Kun A-sarjan osakkeen pelioikeutta ryhdytään käyttämään, tulee osakkeen haltijan maksaa rahoitusosuusmaksunsa kokonaisuudessaan.

Vastikkeiden maksutavan ja -ajan määrää yhtiön hallitus, joka päättää myös golfkentän käyttöön liittyvistä oikeuksista ja määräyksistä.

Yhtiökokous voi lisäksi päättää periä muita maksuja osakkailta ja ulkopuolisilta golfkentän ja sen rakennusten ja laitteiden käytöstä, käyttäen perusteena näiden käyttövarustusta tai muuta alalla yleisesti sovellettavaa perustetta. Hallitus määrää maksujen suuruuden edellä mainittujen perusteiden mukaisesti. Jos erääntyneitä vastikkeita ei makseta tai yhtiön hallituksen antamia määräyksiä golfkentän tai yhtiön rakennusten käyttämisestä ei noudateta, voidaan yhtiökokouksessa päättää siitä, että osakkaan pelioikeudet otetaan yhtiön hallintaan enintään kolmeksi vuodeksi. Yhtiön hallituksen on kuitenkin ensin annettava osakkaalle varoitus laiminlyönnin johdosta ja huomautettava laiminlyönnin seurauksesta ellei oikaisua tapahdu. Hallintaan ottamista koskeva päätös on annettava osakkaalle tiedoksi 60 päivän kuluessa päätöksen tekemisestä lukien. Varoitus ja päätöksen tiedoksianto voidaan toimittaa osakkaalle kirjatulla kirjeellä lähettämällä se hänen osakasluetteloon merkittyyn osoitteeseensa. Sellaisen kirjeen on katsottava tulleen osakkaalle tietoon seitsemäntenä päivänä siitä lukien kun se on jätetty postin kuljetettavaksi. Osakkaan, joka ei tyydy yhtiökokouksen päätökseen on haastettava yhtiö oikeuteen 30 päivän kuluessa tiedoksisaamisesta. Kun pelioikeudet on otettu yhtiön hallintaan, on hallituksen viipymättä vuokrattava ne paikkakunnalla käyvästä vuokrasta sopivalle vuokralaiselle hallinnassa olon ajaksi. Hallintaan ottomenettely voidaan kohdistaa myös 14 §:n tarkoittamaan uuteen omistajaan.

5 § Hallitus

Yhtiön asioita, mikäli ne eivät kuulu yhtiökokouksen käsiteltäviin, hoitaa hallitus, johon kuuluu varsinaisen yhtiökokouksen valitsemat 3 – 9 varsinaista jäsentä. Hallitusten jäsenten toimikausi alkaa vaalien suorittaneen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

6 § Hallituksen päätöksenteko ja tehtävät

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen kun enemmän kun puolet sen jäsenistä on saapuvilla. Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmän kuin puolet läsnä olleista on kannattanut tai äänten mennessä tasan, se mielipide, johon puheenjohtaja yhtyy.

Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallituksen on huolehdittavat siitä, että kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty.

Hallitus voi asettaa avukseen eri toimintoja varten toimikuntia. Hallituksen tulee lisäksi valvoa golfkentän ja klubirakennuksen hyödyntämistä ja niiden arvon säilymistä. Lisäksi hallituksen tulee huolehtia yhtiön omistamien tai hallitsemien muiden yhteiskäyttöön tarkoitettujen alueiden ja rakennusten kuten paikoitusalueiden, teiden, siisteydestä ja huollosta.

Kokouksista on laadittava juoksevasti numeroitu pöytäkirja, jonka allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja ja vähintään yksi hallituksen siihen valitsema jäsen.

7 § Toimitusjohtaja

Yhtiön toimitusjohtajan ottaa ja erottaa yhtiön hallitus. Toimitusjohtajan velvollisuutena on hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtajan on huolehdittava siitä, että yhtiön kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty.

8 § Toiminimen kirjoittaminen

Yhtiön toiminimen kirjoittavat toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja, kumpikin yksin tai hallituksen jäsenet kaksi yhdessä sekä ne henkilöt, jotka hallitus on valtuuttanut kirjoittamaan yhtiön toiminimen prokuran nojalla.

9 § Tilikausi ja tilintarkastus

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätöksen edelliseltä vuodelta tulee olla valmiina seuraavan vuoden maaliskuun 1. päivään mennessä, jolloin yhtiön tilikirjat tositteineen ja muine tarpeellisine asiakirjoineen on viimeistään annettava tilintarkastajille. Tilintarkastajien on annettava tilintarkastuskertomuksensa yhtiön hallitukselle maaliskuun 31. päivään mennessä. Tilintarkastajien mahdollisesti tekemistä huomautuksista antakoon hallitus ja toimitusjohtaja kirjallisen selvityksen varsinaiselle yhtiökokoukselle.

10 § Tilintarkastajat

Yhtiössä on yksi (1) varsinainen ja yksi (1) varatilintarkastajaa. Tilintarkastajaksi voidaan valita myös tilintarkastusyhteisö.

Tilintarkastajien toimikausi on kalenterivuosi. Heidän tehtävänsä päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

11 § Yhtiökokouskutsu

Kutsut yhtiökokouksiin on toimitettava osakkeenomistajille
aikaisintaan neljä (4) viikkoa ja viimeistään yksi (1) viikko ennen
kokousta yhtiön verkkosivustolla ilmoitetulla ilmoituksella.

12 § Yhtiökokous

Yhtiökokouksia ovat kevätkokous, joka on varsinainen yhtiökokous, ja
syyskokous.

Kevätkokouksessa, joka on pidettävä viimeistään 31.5., käsitellään
ainakin seuraavat asiat:
1) Esitetään tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja
liitetiedot
2) Esitetään tilintarkastuskertomus
3) Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
4) Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen
voitto tai tappio antaa aihetta
5) Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle
6) Valitaan hallituksen jäsenet
7) Määrätään hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot

Syyskokouksessa, joka on pidettävä viimeistään 30.11, käsitellään
ainakin seuraavat asiat:
1) Vahvistetaan talousarvio
2) Maarataan osakkeelta suorittavien vastikkeiden suuruus 3)
Päätetään seuraavana vuonna vastikkeetta vastaanotettavien omien
osakkeiden määrä

Jos osakkeenomistaja tahtoo esittää jonkin asian yhtiökokouksessa
käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava
hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää
kokouskutsuun.

13 § Uuden osakkeenomistajan vastuu vastikkeen maksamisesta

Osakkeen siirtyessä uudelle omistajalle on tämä vastuussa vastikkeen
maksamisesta omistusoikeuden siirtymisestä lukien. Osakkeen
siirtyessä uudelle omistajalle tämä voi saada pelioikeuden
osakkeelle, vasta kun maksamattomat vastikkeet on suoritettu.

14 § Osakkeiden luovuttajan ja siirronsaajan vastuu maksamattomista
vastikkeista

Osakkeen siirtyessä uudelle omistajalle on myös tämä vastuussa edellisen omistajan ohella maksamattomista vastikkeista laillisine korkoineen kolmelta (3) vuodelta ennen omistusoikeuden siirtymistä uudelle omistajalle.

15 § Omien osakkeiden hankinta

Yhtiö voi vastaanottaa omia osakkeitaan vastikkeetta. Osakkeet on
tarjottava kirjallisesti yhtiön vastaanotettavaksi kunkin
kalenterivuoden lokakuun loppuun mennessä.

Vastaanotto edellyttää, että vastaanotettavaan osakkeeseen ei
kohdistu erääntyneitä vastikkeita tai muita maksurästejä ja että
vastaanotettavan osakkeen laskennallinen osuus yhtiön
pitkäaikaisista veloista on maksettu. Konkurssipesältä ja muulta
sellaiselta osakkeenomistajalta, joka on ulosottoviranomaisen
toimesta todettu varattomaksi, osake voidaan vastaanottaa
mahdollisista hoito- ja rahoitusvastikerästeistä riippumatta.

Hallitus määrää tarkemmin omien osakkeiden vastaanottamisesta
kulloinkin voimassa olevan talousarvion puitteissa.

Kuortane Golf Oy hallitus

Markku Tynjälä, hallituksen puheenjohtaja
Martti Lepistö
Jussi Töyrylä
Pertti Kulju
Juuso Yli-Opas

 • Cardu-osakaskortti. Pelaa yli 20:lla eri kentällä = yksi (1) kerta / -50% green fee (Cardu-osakaskortti ladattavissa sovelluksena omalle puhelimelle).
 • Peliajan varausoikeus osakkailla 7vrk etukäteen (vuokrapelioikeus ja jäsenet 4vrk)
 • Osakkaan vieraana 18r = 28€ / hlö (max 3 / hlöä ryhmä)
 • Osakkaan vieraana 9r = 23€ hlö (max 3 / hlöä ryhmä) 
 • Golfauton vuokraus osakkaille 18r = 15€ ja 9r = 10€ (muut 18r = 30€ ja 9r = 15€).
 • Rangepoletit osakkaille 1,50€ kpl (muut 3,00€).
 • Kilpailumaksu osakaspelioikeus 17€ (vuokrapelioikeus 22€)
 • Osakkeenomistajien maksuton kutsukisa
 • Kauden 2024 pelioikeus Ähtärin  kentälle hintaan 100 € / osakas. Pelioikeus lunastetaan Ähtärin Golfin caddiemasterilta. Ähtärin caddiemaster varmistaa oikeuden Cardu-kortista
 • Kauden 2024 pelioikeus Lappajärven  kentälle hintaan 100 € / osakas. Pelioikeus lunastetaan Lappajärven Golfin caddiemasterilta. Lappajärven caddiemaster varmistaa oikeuden Cardu-kortista
 • Vaihtopäivät Lappajärven Golfin ja Ähtärin Golfin kanssa, jolloin osakkaat pääsevät pelaamaan naapurin kentälle hintaan 15€/kierros. Päivät löytyvät kalenterista. Jokainen varaa ajat itse ja osakkuus tulee todistaa ilmoittautumisen yhteydessä Cardu-sovelluksella.
 • Ruuhikoskigolfilla Kuortane Golfin osakkaiden greenfee on 45€ . Hinta on voimassa, kun molemmat kentät ovat auki.

YHTEISTYÖKUMPPANIT